top of page
pexels-max-fischer-5212329.jpg
HOME

ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ
PRACOWNIKÓW
OŚWIATY W RACIBORZU

NASZE CELE

W NASZYM ZWIĄZKU MOŻESZ:
– Realizować się w różnych dziedzinach
– Rozwijać się zgodnie z własnymi zainteresowaniami
– Powiększyć grono przyjaciół
– Liczyć na pomoc i jej udzielać

CZŁONKOSTWO W NASZYM ZWIĄZKU…
– Pozwala chronić to co już masz
– Zdobyć to czego pragniesz
– Osiągać ideały w które wierzysz

Pomyśl jak wiele od Ciebie zależy…

Jako aktywny członek związku masz wpływa na:
– Program związku
– Wybór władz związkowych
– Kształtowanie polityki społecznej i gospodarczej kraju

W RAMACH TRÓJSTRONNEJ KOMISJI DO SPRAW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH,

W KTÓREJ NSZZ SOLIDARNOŚĆ JEST AKTYWNYM CZŁONKIEM, MAMY WPŁYW NA:
– Przeciwdziałanie bezrobociu
– Poziom składników płac
– Warunki pracy
– System oświaty

 

W tych sprawach nie zrobisz niczego sam, zrobisz to przy współpracy z nami.

Co zyskujesz przez sam fakt wstąpienia do związku ?
● Reprezentację Twoich podstawowych interesów wynikających ze stosunku pracy, w sprawach:
pracowniczych,

płacowych, socjalnych, BHP
● Doradztwo prawne, a w razie potrzeby reprezentację w sądzie.
● Fachową pomoc dotyczącą awansu zawodowego dzięki naszym poradnikom lub od ekspertów związkowych
● Pomoc przy tworzeniu planu rozwoju i dokumentowaniu wniosku
● Profesjonalną reprezentację w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
● Pełne prawa członka związku

Jako członek związku masz prawo do:
● Rzetelnej i uczciwej informacji
● Udziału w kursach i szkoleniach (prawo oświatowe prawo pracy i inne)
● Taniego i fachowego doskonalenia zawodowego organizowanego

przez Instytut Promocji Nauczycieli na terenie całego kraju
● Obrony przed zwolnieniem z pracy
● Reprezentacji wobec pracodawcy, władz i organów samorządowych
● Ochrony godności interesów zdrowotnych i materialnych
● Pomocy materialnej
● Zasiłków statutowych

O CO WALCZYMY ?

Żądamy:

 1. Zaprzestania niekorzystnych zmian w karcie nauczyciela i prób jej całkowitej likwidacji.

 2. Podniesienia nakładów na polską edukację i zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli do poziomu obowiązującego w Unii Europejskiej.

 3. Zagwarantowania równych praw pracowniczych wszystkim nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, rządowych, samorządowych, publicznych i niepublicznych.

 4. Przywrócenia dbałości o właściwy klimat wychowawczy i patriotyczny w szkołach.

 5. Wycofania nowej podstawy kształcenia ogólnego, ograniczającej nauczanie ojczystej kultury i historii.

 6. Wzmocnienia merytorycznego nadzoru pedagogicznego  dla wszystkich szkół i placówek publicznych i niepublicznych.

 7. Zapewnienia odpowiednich warunków pracy i nauki w szkołach poprzez doposażenie szkół i określenia maksymalnej liczebności uczniów w oddziałach.

 8. Wybudowania boisk szkolnych i sal gimnastycznych w każdej szkole.

 9. Zapewnienia uczniom w każdej szkole opieki medycznej, pedagogicznej i psychologicznej.

 10. Zagwarantowania powszechnego dostępu wszystkim dzieciom do bezpłatnej edukacji przedszkolnej.

 11. Przywrócenia nauczycielom uprawnień do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek i utrzymanie jej na poziomie zapewniającym godne życie.

 12. Wycofania dodatkowych nieodpłatnych godzin zajęć edukacyjnych nauczyciela.

 13. Zaprzestania nieuzasadnionych likwidacji szkół.

 14. Przywrócenia obowiązku corocznych negocjacji ze związkami zawodowymi regulaminów wynagradzania nauczycieli.

 15. Wyliczenia rzeczywistego czasu pracy nauczyciela przez niezależne instytucje badawcze.

 16. Zaprzestania likwidacji szkół i placówek specjalnych i włączania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkolnictwa ogólnodostępnego.

 17. Przywrócenia odpowiedniej rangi szkolnictwu zawodowemu m.in. poprzez utworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej dostosowanej do potrzeb rynku pracy.

 18. Zagwarantowania odpowiedniego finansowania kształcenia prozawodowego (praktyki, rozwój centrów kształcenia zawodowego, klasy przysposabiające do pracy).

 19. Zagwarantowania obowiązku konkursowego trybu wyboru dyrektorów szkół.

 20. Zwiększenia ilości corocznie przyznawanych nauczycielom tytułów profesora oświaty.

 21. Przestrzegania zasad dialogu publicznego.

różowy budynku

KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA

Skład Komisji  OM „Solidarność” Pracowników Oświaty w Raciborzu:

Anita Dastig - przewodnicząca

Marcin Janus - wiceprzewodniczący

Krystian Paletta - wiceprzewodniczący

Violetta Man - sekretarz

Bogusława Niedzielska - skarbnik

Agnieszka Chmielecka - członek

Agnieszka Chodkowska - członek

Karol Cieślak - członek

Piotr Dastig - członek

Wioleta Gaicka - członek

Arkadiusz Galdia - członek

Alicja Grzesiak-Sobania - członek

Katarzyna Hyjek-Młynarczyk - członek

 

Mariola Kramarczyk - członek 

Gabriela Kryk - członek

Rafał Lincner - członek

Magdalena Pordzik - członek

Piotr Sput - członek

Agata Śliwicka - członek

Arleta Wysopal - członekSkład Komisji Rewizyjnej OM „Solidarność” Pracowników Oświaty

w Raciborzu:

Alicja Kołton – przewodnicząca

Beata Chwałko- członek

Iwona Kurzywilk - członek

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Oświaty

ul. Wileńska 6 

47-400 Racibórz

(wejście z boku sali gimnastycznej)

Telefon: 790 713 043

 

NIP: 639-17-78-119

Konto bankowe: 12 1050 1328 1000 0004 0003 0524

ING Bank Śląski

solidarność-1000x600.jpeg
bottom of page